جمعه 4 خرداد 1403 - 20:51

سوابق علمی دانشگاهی

سوابق علمی:
• اقتصاددان ، استاد دانشگاه و عضو هی ئ ت علمی )با مرتبه دانشیاری- پایه 9 )دانشگاه امام صادق علیه السالم؛
• نظریه پرداز ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی؛
• نظریه پرداز، صاحب نظر و چهره بین المللی در حوزه اقتصاد اسالمی و اقتصاد منطقه ای؛
• تحلیل گر ارشد مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی در رسانه های داخلی )صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، روزنامه
ها و سایتهای تخصصی، خبری و تحلیلی( و رسانه های خارجی )روزنامه ها، سایت های خبری- تحلیلی و …(؛
• مولف 8 عنوان کتاب در حوزه های: اقتصاد مقاومتی )3 عنوان(- اقتصاد کرونا )2 عنوان( – بیمه و تکافل )2 عنوان(- الگوی
i اسالمی ایرانی پیشرفت )1 عنوان(
• مولف 40 عنوان مقاله علمی )16 مقاله علمی- پژوهشی
و 24 مقاله ارائه شده به کنفرانس ها و نشریات داخلی و i i
(؛ iii خارجی
• سخنرانی در کنفرانس های علمی بین المللی در داخل و خارج از کشور )فرانسه، سنگاپور، ترکیه، امارات متحده عربی و
…- به نمایندگی از جامعه دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران(؛
• ارائه سخنرانی و تبیین “نظریه اقتصاد مقاومتی”
در 14 مرکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی در کشورهای مختلف )چین، iv
روسیه، ترکیه، سوریه و عراق: به صورت حضوری/ انگلیس و آمریکا: به صورت مجازی(؛
• مجری چندین طرح تحقیقاتی ملی
)به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت
جهاد کشاورزی، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و …(؛
• حضور در دوره عالی بین المللی اقتصاد اسالمی )با مشارکت مالزی، پاکستان، کویت، انگلیس و … – 2006)؛
• مدرس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه های برتر کشور
)دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه تهران، دانشگاه علم vi
و صنعت، دانشگاه عالمه طباطبایی ره، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان و …(؛
• ارائه بیش از 500 سخنرانی و کارگاه آموزشی در مجامع علمی کشور با موضوعات کاربردی اقتصاد مقاومتی؛
• سرپرست گروه تحلیلی برنامه ریزی توسعه اقتصادی استان کردستان )مردادماه 1385 تا شهریورماه 1387)؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تابستان 1385 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دانشگاه اصفهان(؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تابستان 1386 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دانشگاه امام صادق علیه السالم(؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تیرماه 1388 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سازمان امور ا قتصادی و دارایی استان مازندران(؛
• سرپرست گروه علمی- تحقیقاتی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای ایران )تیرماه 1385 تا مردادماه 1388)؛

 

یادداشت ها