دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17:29

مقالات

 

1.بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمه تکافل


چکیده  دانلود
۲. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی


چکیده  دانلود
۳. تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه ای:مزیت های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)


چکیده  دانلود
۴. ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری


چکیده دانلود
۵. الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی)


چکیده  دانلود
۶. مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)


چکیده  دانلود
۷. بررسی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی در ایران (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک)


چکیده  دانلود
۸. توسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاستگذاری (مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو)


چکیده  دانلود
۹. تحلیل فرآیند و معیارهای تعیین حد بهینه جمعیت در کشور


چکیده دانلود
۱۰. مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره

یادداشت ها