پنجشنبه 28 تیر 1403 - 21:50

سوابق شغلی

 سوابق آموزشی و تحصیلی:
• دیپلم ریاضی و فیزیک – دبیرستان سپاه کردستان )سال ورود: 1374 -اخذ مدرک: 1378)؛
• کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد )گرایش اقتصاد ریاضی(- دانشگاه امام صادق )علیه السالم( )سال ورود:
1378 -دفاع از پایان نامه: مردادماه 1384)؛
• دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان )سال ورود: 1384 -فراغت از تحصیل: دی ماه 1388 -)گرایشها: اقتصاد شهری
و منطقه ای- اقتصاد اسالمی؛
• دریافت گواهینامه شرکت در دوره بین المللی اقتصاد مالی اسالمی )Finance Islamic in Issues Current (از بانک
توسعه اسالمی )Bank Development Islamic( – )2006( -)برگزار کنندگان دوره: دانشگاه الفبرا- لندن، بانک مرکزی
پاکستان، بانک توسعه اسالمی- عربستان، دانشگاه اسالمی بین المللی اسالم آباد، دانشگاه امام صادق علیه السالم(؛

 

 

سوابق مدیریتی – اجرایی:

ج-1 .دانشگاه امام صادق علیه السالم :
• معاون آموزشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم )1386 -1390)؛
• مدیر بنیاد “دانشنامه اقتصاد اسالمی” و مجری ویرایش اول دانشنامه )از سال 1390)؛
• موسس و اولین مدیر دفتر الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت در دانشگاه امام صادق علیه السالم )1390-1392)؛
• دبیر علمی همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی )2008)؛

ج-2 .کمیته امداد امام خمینی )ره( :
• عضو هیئت امنا کمیته امداد امام خمینی )ره( )با حکم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی- از شهریورماه 1399 -ادامه دارد(؛
• معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از شهریورماه 1396 -ادامه دارد(؛
• عضو هیئت مدیر ه صندوق قرض الحسنه امداد والیت ) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران- از 1396 -ادامه دارد(؛
• عضو هیئت مدیره مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از پاییز 1396 -ادامه دارد(؛
• رییس شورای اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از آبان ماه 1399 -ادامه دارد(؛
• رییس هیئت اندیشه ورز “توانمندسازی” کمیته امداد امام خمینی )ره( )با عضویت معاونین رییس و مدیرعامل مجتمع
اقتصادی این نهاد- از مهرماه 1399 -ادامه دارد(؛
• رییس کارگروه “طراحی و انتشار اوراق قرض الحسنه ” )از آذرماه 1399 -ادامه دارد(؛

ج-3 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران :
• دبی ر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )1394-1396)؛
معادل وزیر )توضیحات: براساس اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره(، باالترین سطح مدیریتی در این نهاد عبارت است از هیئت امنا که از طرف مقام معظم
رهبری منصوب شده و مصوبات آنها برای این نهاد در حکم قانون است. همچنین هیئت امنا از میان خود رییس را انتخاب می نمایند تا با حکم رهبر معظم انقالب
اسالمی منصوب شود. رییس کمیته امداد براساس مصوبات دفتر مقام معظم رهبری و نیز به موجب مصوبه هیئت امنای این نهاد، همتراز وزیر است(.
2 همتراز معاون وزیر )به موجب آیین نامه استخدامی- مصوب هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی ره(.

ج-4 .استانداری کردستان :
• مشاور استاندار کردستان در برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه )1389-1391)؛

ج-5 .صنعت بیمه :
• رییس گروه مطالعات اسالمی بیمه، پژوهشکده بیمه )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران-1390-1391)؛
• عضو شورای فقهی صنعت بیمه به نمایندگی از پژوهشکده بیمه )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران-1391)؛
• عضو کمیته علمی هفدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه )آذرماه 1391)؛

ج-6 .صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور :
• عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور )1389 -1391)؛

ج-7 .مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت :
• دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )1392 -1393)؛

ج-8 .وزارت امور اقتصادی و دارایی :
• مشاور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) 1385 -1388)؛
• نماینده جمهوری اسالمی ایران در اجالس بین المللی بانک جهانی- فرانسه )2010)؛
• دبیر سمینار بین المللی بازنگری در “گزارش توسعه جهانی 2009( “با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
جهانی-2010)؛

ج-9 .دانشکده علوم اقتصادی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری :
• دبیر اجرایی اولین هم اندیشی آسیب شناسی تحقیقات نظری و کاربردی در حوزه علوم اقتصادی )پاییز 1386)؛
• دبیر علمی همایش نوآوری های علمی دانشجویان علوم اقتصادی )پاییز 1386)؛

ج-10 .بانک مهر اقتصاد :
• عضو هی ئ ت مدیره هلدینگ کشاورزی رشد پایدار ایرانیان )اسفندماه 1392 -اسفندماه 1393)؛

 

 

 سوابق علمی:
• اقتصاددان ، استاد دانشگاه و عضو هی ئ ت علمی )با مرتبه دانشیاری- پایه 9 )دانشگاه امام صادق علیه السالم؛
• نظریه پرداز ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی؛
• نظریه پرداز، صاحب نظر و چهره بین المللی در حوزه اقتصاد اسالمی و اقتصاد منطقه ای؛
• تحلیل گر ارشد مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی در رسانه های داخلی )صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، روزنامه
ها و سایتهای تخصصی، خبری و تحلیلی( و رسانه های خارجی )روزنامه ها، سایت های خبری- تحلیلی و …(؛
• مولف 8 عنوان کتاب در حوزه های: اقتصاد مقاومتی )3 عنوان(- اقتصاد کرونا )2 عنوان( – بیمه و تکافل )2 عنوان(- الگوی
i اسالمی ایرانی پیشرفت )1 عنوان(
• مولف 40 عنوان مقاله علمی )16 مقاله علمی- پژوهشی
و 24 مقاله ارائه شده به کنفرانس ها و نشریات داخلی و i i
(؛ iii خارجی
• سخنرانی در کنفرانس های علمی بین المللی در داخل و خارج از کشور )فرانسه، سنگاپور، ترکیه، امارات متحده عربی و
…- به نمایندگی از جامعه دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران(؛
• ارائه سخنرانی و تبیین “نظریه اقتصاد مقاومتی”
در 14 مرکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی در کشورهای مختلف )چین، iv
روسیه، ترکیه، سوریه و عراق: به صورت حضوری/ انگلیس و آمریکا: به صورت مجازی(؛
• مجری چندین طرح تحقیقاتی ملی
)به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت
جهاد کشاورزی، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و …(؛
• حضور در دوره عالی بین المللی اقتصاد اسالمی )با مشارکت مالزی، پاکستان، کویت، انگلیس و … – 2006)؛
• مدرس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه های برتر کشور
)دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه تهران، دانشگاه علم vi
و صنعت، دانشگاه عالمه طباطبایی ره، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان و …(؛
• ارائه بیش از 500 سخنرانی و کارگاه آموزشی در مجامع علمی کشور با موضوعات کاربردی اقتصاد مقاومتی؛
• سرپرست گروه تحلیلی برنامه ریزی توسعه اقتصادی استان کردستان )مردادماه 1385 تا شهریورماه 1387)؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تابستان 1385 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دانشگاه اصفهان(؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تابستان 1386 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دانشگاه امام صادق علیه السالم(؛
• مدیراجرایی و مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای )تیرماه 1388 -وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سازمان امور ا قتصادی و دارایی استان مازندران(؛
• سرپرست گروه علمی- تحقیقاتی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای ایران )تیرماه 1385 تا مردادماه 1388)؛

 

 

 

کتب تالیفی:
1 “.اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل”، نشر سدید، چاپ اول: زمستان 1393 -چاپ هشتم: اسفندماه 1398؛
2″ .اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته ای”، نشر سدید، چاپ اول: اردیبهشت ماه 1396؛
3″ .فرصتتها و چالشهای حقوق تجارت بین الملل مبتنی بر نظریه اقتصتاد مقاومتی”، انتشتارات دانشتااه امام صتادق علیهالست،م، با همکاری مریم
رشنو )در دست چاپ(؛
4″ .اقتصاد کرونا )اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا(“، انتشارات سازمان پدآفند غیرعامل، بهار 1399 -با همکاری جمعی از نویسندگان؛
5
5″ .سیاستاذاری اقتصادی در عصر ویروس کرونا”، انتشارات سازمان پدآفند غیرعامل، پاییز 1399 -با همکاری جمعی از نویسندگان؛
6″ .تحلیل تاثیر سیاست های ک،ن اقتصادی بر رشد بخشی- منطقه ای در ایران”، نشر مرکز الاوی اس،می ایرانی پیشرفت، 1393؛
7 “.الاوی تکافل در پوشش ریسک و بیمه”، انتشارات پژوهشکده بیمه-1399 -با همکاری سیدمحمد کریمی؛
8″ .بیمه و تکافل در اندیشه اقتصاددانان مسلمان”، انتشارات دانشااه امام صادق علیه الس،م )در دست چاپ(؛

مقاالت علمی – پژوهشی ) 14 عنوان(:
1 .مدلستتازم مزیت ستتنجي صتتنعت لبنیات در استتتانهام کشتتور با بهره گیرم از الاوم تصتتمیم گیرم چند معیاره؛ پژوهشنننامه بازرنان
)علم – پژوهش (- شماره بهار 1388 -با همکاری مهدی صادقی.
2 .تحلیل نظرم و کاربردم نظریه هام مزیت ستتنجي منطقه ام و مدلستتازم مزیت ستتنجي بخش هام تولیدم در مناطو کشتتور )مطالعه
موردم: 33 بخش تولیدم در 30 استتان کشتور(- فصنلنامه پژوهشنهاا اقتصنادا ایران )علم – پژوهشن (- شنماره بهار 1388 -با همکاری
نعمت هللا اکبری و کیومرث آقایی.
3 .توسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاستگذاری؛ )مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو(، مجله برنامه
ریزی و بودجه )علم – پژوهش (- شماره اول- بهار 1390 -با همکاری احمد شعبانی.
4 .الاوی استتت،می- ایرانی پیشتتترفت منطقه ای؛ )مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچور برنامه ریزی(، دوفصنننلنامه مطاتعات اقتصنننا د
اسالمی )علمی- پژوهشی(- شماره هشتم، 1391.
5 .مزیت ستنجی طبیعی )عدالت محور( در برابر مزیت ستنجی اقتصتادی متعارب؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصتادی ج رافیایی در برنامه
ریزی توستعه بخشتی- فضتایی )مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استتان های کشتور( فصنلنامه مطاتعات اقتصناد اسنالمی )علم –
پژوهش (- اخذ پذیرش جهت چاپ در شماره نهم- با همکاری محمدهادی زاهدی وفا و مهدی نلدوزها.
6 .مدلستتازی غیرخطی تحلیل و تعیین اهمیت عوامل موثر بر جانمایی صتتنعتی در ایران )رهیافت ترکیبی اقتصتتادستتنجی فضتتایی و آنالیز
اجزاء اصتلی- مطالعه موردی: صتنای الکترونیک(- فصنلنامه مطاتعات مدتسنازی اقتصنادا )علم – پژوهشن (- شنماره 5 -پاییز 1390 -با
همکاری مهدی قائمی اصل.
7 .ارتباط معنایی جهاد اقتصتادی با دهه پیشترفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، فصنلنامه مطاتعات راهبردی
بسیج )علمی- پژوهشی(- سال 15 -شماره 55 -تابستان 1391 -صص 5 تا 38؛
8 .تحلیل مقایستتته ای-کاربردی الاوهای تعیین مزیت های پنهان و آشتتتکار شتتتده منطقه ای )مطالعه موردی: منطقه البرز(، فصنننلنامه
پژوهش های اقتصاد منطقه ای )علم – پژوهش (- با همکاری زهره کرمی نژاد.
9 .تحلیل کاربردی مفهوم عدالت اقتصتادی ج رافیایی و بررستی نحوه تحقو آن در برنامههای توستعه بخشتی- منطقهای تحلیل مقایسته ای-
کاربردی الاوهای تعیین مزیت های پنهان و آشتکار شتده منطقه ای، فصنلنامه اقتصناد اسنالمی )علم – پژوهشن ( – با همکاری محمدهادی
زاهدی وفا و مهدی نلدوزها.
10 .طراحي مدل شناسایي و سیاست گذارم توسعه مزیت هام منطقه ام گردشارم )رهیافت روش هام تصمیم گیرم چندمعیاره- مطالعه
موردم: استتتان هام 30 گانه کشتتور(، فصننلنامه پژوهش های اقتصنناد منطقه ای )علم – پژوهشنن (- در حال ارزیابی- با همکاری مهدی
کریمی.
و موارد دیگر …

 

 

مقالات علمی ارائه شده به کنفرانس های بین المللی:
1 .تاتیف مقاته علم و ارائه سخنران با عنوان
“A Numerical Taxonomy Analysis Integrability of Euro-Mediterranean Countries:”
مقاته برنزیده کنفرانس بین اتملل در کشور ترکیه با عنوان
Euro-Mediterranean Partnership: regional Construction or Dilution in
Galatassaray University, 2006 -Globalization
2 .تاتیف مقاته علم و ارائه سخنران با عنوان
Developing Awqaf Properties and Islamic Financial Engineering
مقاته برنزیده کنفرانس علم بین اتملل در کشور سنگاپور با عنوان
Integration of Awqaf Properties in the Islamic Financial sector ,2007
3 .تاتیف مقاته علم با عنوان
Awqaf sector and Poverty Elimination in Iran
مقاته برنزیده همایش علم بین اتملل اوقاف، آفریقاا جنوب ، آنوست 2007.
6
4 .تاتیف مقاته علم و ارائه سخنران با عنوان
Integration between Islamic Financial and Endowment Foundations:
A Theoretical and Conceptual Development
مقاته برنزیده کنفرانس علم بین اتملل در کشور امارات متحده عرب با عنوان
February 2008 -Dubai International Endowment Investment Conference
5 .ارائه مقاته علم با عنوان
Social Policies and Iranian Regional Economic Development
به کنفرانس علم بین اتملل در کشور کرواس با عنوان
Social Policies and Regional Development, 2006
6 .ارائه مقاته علم با عنوان
“Optimal Relationship of Islamic Oil-Producing Countries with WTO: An Islamic Economics Analysis”
به کنفرانس بین اتملل در کشور کویت با عنوان
Kuwait University, 2005 -“WTO and Developing Countries: Realities and Future Challenges”
سایر مقاالت علمی:
7 .تحلیل فرآیند و معیارهای تعیین حد بهینه جمعیت در کشتور )رهیافت جامعه شتناستی اقتصتادی منطقه ای(، نشنریه برداشنت دوم، مرکز
بررس هاا استراتژیک ریاست جمهورا، شماره های 11 و 12 ،تابستان و پاییز 1389؛
8 .تحلیل تاثیر برنامه ریزم منطقه ام در تحقو توستعه اقتصتادم عدالت محور، کتاب مجموعه مقاالت توسنعه مبتن بر عداتت، انتشنارات
دانشگاه امام صادق علیه اتسالم )با همکارا معاونت امور اقتصادا وزارت امور اقتصادا و دارای (، زمستان 1387؛
9 .نقش اوقاب در توستعه بخش مستکن در ایران، کتاب مجموعه مقاالت برنزیده همایش علم بین اتملل وقف و تمدن اسنالم ، اصنفهان،
پاییز 1387؛
10 .نااهي به مباني نظرم و نتایج ستفرهام استتاني دولت نهم، نشنریه برداشنت دوم، مرکز بررسن هاا اسنتراتژیک ریاسنت جمهورا،
بهار 1388؛
11 .نااهي به الزامات منطقه ام توستتعه اق تصتتادم عادهنه؛ با تاکید بر رویکرد توستتعه استتتاني دولت نهم، نشننریه برداشننت دوم، مرکز
بررس هاا استراتژیک ریاست جمهورا، پاییز 1388؛
12 .مطالعه تطبیقي نظام عادهنه اقتصتادم در ستاختار حقوقي جمهورم است،مي، نشنریه برداشنت دوم، مرکز بررسن هاا اسنتراتژیک
ریاست جمهورا، پاییز 1388؛
13 .تحلیل نقش مهندستي مالي است،مي در توستعه نهاد قرل الحستنه، کتاب مجموعه مقاالت برنزیده دومین همایش علم – اجرای ” قرض
اتحسنه؛ نهاد اقتصاد اسالم ” ، تهران، تیرماه 1388؛
14 .تحلیل و ارزیابي فني- حقوقي نهاد قرل الحستنه در نظام اقتصتادم جمهورم است،مي ایران )با نااهي به مشتخصتات فني و حقوقي
این نهاد در کشتورهام غربي(، کتاب مجموعه مقاالت برنزیده دومین همایش علم – اجرای ” قرض اتحسننه؛ نهاد اقتصناد اسنالم ” ، تهران،
تیرماه 1388؛
15 .تحلیل مقایسته ام نقش بخش خصتوصتي در رشتد اقتصتادم ایران و نظریه اقتصتاد است،مي ، کتاب مجموعه مقاالت برنزیده سنومین
همایش دوساالنه اقتصاد اسالم ، دانشگاه تربیت مدرس، 1382؛
16 .مقتدمه ای بر فرآینتد طراحی و برآورد تاب رفاه اجتمتاعی شتتتتهری و تحلیتل نقش آن در برنامه ریزی شتتتتهری، جزو مقناالت برنزیده
اوتین کنفرانس علمی اقتصاد شهری ایران- مشهد، پاییز 1390؛
17 .مکانیسم قیمت گذارم در نظام عادهنه اقتصاد اس،مي، ارائه شده به همایش ” سالمت اقتصاد، سالمت جامعه “، تهران، 1382؛
18 .اقتصاد منطقه ام، بخش خصوصي و توسعه، مجله نوآوران، شماره دوازدهم؛
19 .نمایي از سرمایه گذارم و اشت ال در صنعت ایران، مجله نوآوران، شماره دهم؛
20 .عوامل موثر بر سرمایه گذارم خصوصي در ایران، مجله نوآوران، شماره چهاردهم؛
21 .تحلیل زمینه هام اقتصادم دخالت دولت در بازار محصوهت کشاورزم ایران، مجله نوآوران، شماره ؛
22 .تحلیل تاثیر توزی واحدهام دانشتااه آزاد است،مي بر توستعه اقتصتادم منطقه ام ایران، ارائه شنده به همایش دانشنگاه آزاد اسنالم و
اقتدار مل ؛
23 .تحلیل وظایب دولت در الاوم ایده آل اقتصاد اس،مي، جزو مقاالت برنزیده اوتین همایش علم – دانشجوی اقتصاد اسالم ، 1384 ،
دانشگاه امام صادق علیه اتسالم.
24 .تحلیل وضتتعیت بایستتته رفتارهام اقتصتتادم بخش خصتتوصتتي در دیدگاه رضتتوم )علیه الستت،م(، مقاته برنزیده وچاپ شننده در کتاب
مجموعه مقاالت همایش علم دانشجوی امام رضا علیه اتسالم. دانشگاه فردوس مشهد- آذرماه 1386؛

 

ارائه سخنرانی و تبیین نظریه اقتصادی مقاومتی در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی خارج از ایران:
1 .دانشگاه سن پترزبورگ )نروه اقتصاد جهان- آوریل 2017)
2 .دانشگاه پکن )مدرسه ملی توسعه- آوریل 2018)
3 .ارائه غیرحضوری: دانشگاه ادیمبرو )اسکاتلند-از طریق اسکایپ-دسامبر 2018)
4 .بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه )TEPAV-آوریل 2017)
5.دانشگاه دوتتی پلی تکنیک مسکو- )دانشکده اقتصاد-آوریل 2017)
6 .دانشگاه تجارت بین اتملل و اقتصاد- پکن )آوریل 2018)
7 .دانشگاه ییلدریم بایزیت- آنکارا)آوریل 2017)
8 .ارائه غیرحضوری- اسکایپ: دانشگاه ویسکانسین- آمریکا)دسامبر 2018)
)Higher School of Economics( -)2017 آوریل )روسیه- اقتصاد عاتی دانشگاه. 9
10 .دانشگاه مطاتعات بین اتمللی شانگهای )آوریل 2018)
11 .آکادمی علوم روسیه )موسسه شرق شناسی-آوریل 2017)
12 .آکادمی شانگهای )آوریل ۲۰۱۸ )
13 .مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی اسام )آنکارا- آوریل 2017)
)2020 فوریه )سوریه امنیت مطاتعات ملی موسسه. 14 :Hojjatullah Abdolmaleki ]۳/۱۱/۱۳۹۹ ,۲۱:۴۶[
15 .کنفرانس بین اتمللی اساتید مسلمان دانشگاه های جهان )کربالی معلی، اکتبر ۲۰۱۹)
16 .کنفرانس بین اتمللی وحدت اسالمی )تهران، آبان ماه ۹۸)
17 .دوره بین اتمللی اقتصاد امنیت )دمشق، فوریه ۲۰۲۰)
v
طرح های تحقیقاتی:
1 .مجرا طرح پژوهشن با عنوان تحلیل تاثیر ستتیاستتتهام ک،ن اقتصتتادم بر رشتتد اقتصتتادم منطقه ام ایران، به سنفارش وزارت امور اقتصنادا و
دارای – 1386 تا 1388؛
2 .مجری طرح تدوین دانشنامه اقتصاد اس،می، به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه اتسالم- زمستان 1390( ادامه دارد(؛
3 .مجرا طرح پژوهشن با عنوان مکان یابي و تعیین ظرفیت بهینه واحدهام تولیدم شترکت صتنای شتیر ایران، به سنفارش شنرکت صننایي شنیر ایران-
1383 تا 1385؛
4 .مجرا طرح پژوهش با عنوان تدوین بسته سیاستي توسعه اقتصادم استان زنجان، به سفارش وزارت امور اقتصادا و دارای )در اجراا مصوبه
هیات دوتت در سفر اول به استان زنجان(- 1387؛
5 .مجرا طرح پژوهشن با عنوان تدوین بستته ستیاستتي توستعه اقتصتادم استتانهام کشتور )کرمانشتاه: فاز اول- کردستان: فاز دوم(، به سفارش دانشگاه
امام صادق علیه اتسالم- 1386؛
6 .مجرا طرح پژوهشن با عنوان تدوین سترفصتل هام دروس اختیارم رشتته معارب است،مي و اقتصتاد، به سنفارش دانشنگاه امام صنادق علیه اتسنالم –
1388؛
7 .حضور در طرح هاا پژوهش متعدد به عنوان همکار اصل )از سال 1383)؛

 

 

 

فعالیت های آموزشی:
1 .تدریس دروس مقطي کارشنناسنی ارشند: موضتوعات انتخابی در اقتصتاد است،می، اقتصتاد منطقه ام، اقتصتاد توستعه، اقتصتاد شتهری، موضتوعات
انتخابی در اقتصاد شهری و منطقه ای )دانشااه امام صادق علیه الس،م(؛
2 .تدریس دروس مقطي کارشنناسنی ارشند: اقتصتاد فضتا )دانشتااه ع،مه طباطبایی ره( و اقتصتاد خرد، اقتصتاد ک،ن، فقه اهقتصتاد، موضتوعات انتخابی
در اقتصاد اس،می )دانشااه اصفهان(؛
3 .تدریس دروس کارشنناسنی: اقتصتاد است،می، اقتصتاد کشتاورزی، اقتصتاد خرد، روش تحقیو )دانشتااه امام صتادق علیه الست،م(، نظریه های اقتصتاد
است،می )1()دانشتااه تهران(، اقتصتاد شتهری )دانشتااه ع،مه طباطبایی ره(، نظام های اقتصتادی صتدر است،م )دانشتااه اصتفهان(، روش تحقیو
)دانشااه علوم اقتصادی( و …؛
4 .مدرس کارناه آموزش الاوریتم نوآورم )ویژه سال نوآوری و شکوفایی(، دانشگاه امام صادق علیه اتسالم، فروردین ماه 1387.

یادداشت ها