پنجشنبه 28 تیر 1403 - 22:06

سوابق مدیریتی اجرایی

سوابق مدیریتی – اجرایی:

ج-1 .دانشگاه امام صادق علیه السالم :
• معاون آموزشی دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم )1386 -1390)؛
• مدیر بنیاد “دانشنامه اقتصاد اسالمی” و مجری ویرایش اول دانشنامه )از سال 1390)؛
• موسس و اولین مدیر دفتر الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت در دانشگاه امام صادق علیه السالم )1390-1392)؛
• دبیر علمی همایش بین المللی وقف و تمدن اسالمی )2008)؛

ج-2 .کمیته امداد امام خمینی )ره( :
• عضو هیئت امنا کمیته امداد امام خمینی )ره( )با حکم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی- از شهریورماه 1399 -ادامه دارد(؛
• معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از شهریورماه 1396 -ادامه دارد(؛
• عضو هیئت مدیر ه صندوق قرض الحسنه امداد والیت ) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران- از 1396 -ادامه دارد(؛
• عضو هیئت مدیره مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از پاییز 1396 -ادامه دارد(؛
• رییس شورای اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( )از آبان ماه 1399 -ادامه دارد(؛
• رییس هیئت اندیشه ورز “توانمندسازی” کمیته امداد امام خمینی )ره( )با عضویت معاونین رییس و مدیرعامل مجتمع
اقتصادی این نهاد- از مهرماه 1399 -ادامه دارد(؛
• رییس کارگروه “طراحی و انتشار اوراق قرض الحسنه ” )از آذرماه 1399 -ادامه دارد(؛

ج-3 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران :
• دبی ر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )1394-1396)؛
معادل وزیر )توضیحات: براساس اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره(، باالترین سطح مدیریتی در این نهاد عبارت است از هیئت امنا که از طرف مقام معظم
رهبری منصوب شده و مصوبات آنها برای این نهاد در حکم قانون است. همچنین هیئت امنا از میان خود رییس را انتخاب می نمایند تا با حکم رهبر معظم انقالب
اسالمی منصوب شود. رییس کمیته امداد براساس مصوبات دفتر مقام معظم رهبری و نیز به موجب مصوبه هیئت امنای این نهاد، همتراز وزیر است(.
2 همتراز معاون وزیر )به موجب آیین نامه استخدامی- مصوب هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی ره(.

ج-4 .استانداری کردستان :
• مشاور استاندار کردستان در برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه )1389-1391)؛

ج-5 .صنعت بیمه :
• رییس گروه مطالعات اسالمی بیمه، پژوهشکده بیمه )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران-1390-1391)؛
• عضو شورای فقهی صنعت بیمه به نمایندگی از پژوهشکده بیمه )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران-1391)؛
• عضو کمیته علمی هفدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه )آذرماه 1391)؛

ج-6 .صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور :
• عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور )1389 -1391)؛

ج-7 .مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت :
• دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )1392 -1393)؛

ج-8 .وزارت امور اقتصادی و دارایی :
• مشاور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) 1385 -1388)؛
• نماینده جمهوری اسالمی ایران در اجالس بین المللی بانک جهانی- فرانسه )2010)؛
• دبیر سمینار بین المللی بازنگری در “گزارش توسعه جهانی 2009( “با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
جهانی-2010)؛

ج-9 .دانشکده علوم اقتصادی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری :
• دبیر اجرایی اولین هم اندیشی آسیب شناسی تحقیقات نظری و کاربردی در حوزه علوم اقتصادی )پاییز 1386)؛
• دبیر علمی همایش نوآوری های علمی دانشجویان علوم اقتصادی )پاییز 1386)؛

ج-10 .بانک مهر اقتصاد :
• عضو هی ئ ت مدیره هلدینگ کشاورزی رشد پایدار ایرانیان )اسفندماه 1392 -اسفندماه 1393)؛

 

یادداشت ها